Đánh giá 10 hướng dẫn quyết toán thu chi ngân sách công đoàn suất sắc nhất 2022

 - 

Bạn đang đọc "hướng dẫn quyết toán thu chi ngân sách công đoàn" do chúng tôi tổng hợp và biên soạn.
Hãy cùng mmodautu.com tìm hiểu hướng dẫn quyết toán thu chi ngân sách công đoàn trong bài viết này nhé!

 1. Mẫu báo cáo dự toán thu chi tài chính công đoàn năm 2022 ...

  Xem thêm

 2. Quy định về lập báo cáo dự toán thu, chi tài chính công đoàn ...

  Quy định về lập báo cáo dự toán thu, chi tài chính công đoàn ...

  (1) Tại Điều 11 Quy định quản lý tài chính, tài sản công đoàn; thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu nộp tài chính công đoàn ban hành kèm theo Quyết định 1908/QĐ-TLĐ năm 2016 quy định như sau:Năm tài chính công đoàn tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm dương lịch...

  Xem thêm

 3. Hướng dẫn CĐCS quyết toán thu, chi tài chính công đoàn ...

  Hướng dẫn CĐCS quyết toán thu, chi tài chính công đoàn ...

  Quyết định số 2140/QĐ-SGDĐT ngày 14/12/2020 của Giám đốc Sở GDĐT Nam Định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 (có danh mục các cuộc thanh tra kèm theo Quyết định).

  Xem thêm

 4. Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2021 ...

  Xem thêm

 5. Hướng dẫn nội dung thu chi ngân sách Công đoàn cơ sở

              Căn cứ Hướng dẫn số 826/HD-TLĐ ngày 01/6/2009 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đóng đoàn phí công đoàn;Căn cứ Quyết định số 1439/QĐ-TLĐ ngày 14/12/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Qui định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn;...

  Xem thêm

 6. Tải về - Công đoàn Y tế

  Xem thêm

 7. Hướng dẫn nộp báo cáo quyết toán tài chính công đoàn cơ sở

  LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

  Xem thêm

 8. TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

  Xem thêm

 9. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do ...

  Xem thêm

 10. thông báo công khai dự toán, quyết toán thu, chi tài chính ...

  Xem thêm