Đánh giá 10 trình bày nội dung phát huy dân chủ trong giai đoạn hiện nay nổi bật nhất 2022

 - 

Bạn đang tìm kiếm "trình bày nội dung phát huy dân chủ trong giai đoạn hiện nay" do chúng tôi tổng hợp và biên soạn.
Hãy cùng mmodautu.com khám phá trình bày nội dung phát huy dân chủ trong giai đoạn hiện nay trong bài viết này nhé!

 1. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

  Xem thêm

 2. Phát huy dân chủ trong các cơ quan Trung ương - Một số vấn ...

  Phát huy dân chủ trong các cơ quan Trung ương - Một số vấn ...

  Thực hiện dân chủ nhân dân là yêu cầu nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ ngày thành lập tới nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhấn mạnh quyền làm chủ của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, dân chủ có nghĩa “dân là chủ” và “người dân làm chủ”, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, quần chúng là động lực của cách mạng. Chính quần chúng nhân dân là lực lượng cách mạng đông đảo nhất trực tiếp thực hiện đường lối cách mạng, biến đường lối cách mạng của Đảng thành hiện thực. Người nói: "Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân"([1])....

  Xem thêm

 3. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Văn kiện Đại ...

  © Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông.Nhân kỷ niệm 60 thành lập Học viện Báo chí và Tuyên truyền (1962-2022), kênh YouTube Mạch nguồn gửi đến quý vị số 12 với chủ đề "AJC trong tôi", chia sẻ những kỷ niệm, những câu chuyện cùng những cảm xúc lắng đọng về một thời “thanh xuân tươi đẹp, đáng nhớ" của đại diện các thế hệ sinh viên, học viên của Nhà trường....

  Xem thêm

 4. Thực hiện phát huy dân chủ ở nước ta hiện nay

  Sau hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta đã nhận thức ngày càng sâu sắc hơn tầm quan trọng và vai trò của xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, khẳng định dân chủ là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới; đồng thời, nhận thức đầy đủ hơn về tính khách quan thực hiện dân chủ, nhất là các hình thức dân chủ trực tiếp trong tình hình mới....

  Xem thêm

 5. VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG TA VỀ PHÁT HUY DÂN ...

  Xem thêm

 6. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ ...

  Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN), bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định, dân chủ là “dân là chủ, dân làm chủ”. Theo Người: “… Ngày nay, chế độ ta là chế độ dân chủ, tức là tất cả đồng bào các dân tộc đều là người chủ nước nhà. Cán bộ từ trung ương đến khu, đến tỉnh, huyện và xã đều phải một lòng một dạ phục vụ lợi ích chung của Nhân dân, chứ không phải là “quan cách mạng”2. Kế thừa và thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã từng bước nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn và cụ thể hơn vấn đề thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ XHCN, quyền làm chủ của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục quán triệt quan điểm “dân là gốc”, thật sự tin tưởng, tôn trọng, bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, trước hết ở cơ sở, theo phương châm: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”3 vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh....

  Xem thêm

 7. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ ...

  Xem thêm

 8. Bài 1: Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm ...

  QPTĐ-Dân chủ và quyền con người có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, vì vậy, để bảo vệ và thúc đẩy có hiệu quả các quyền con người đòi hỏi phải tăng cường và mở rộng, phát huy dân chủ. Với cách tiếp cận trên, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã xác định: Thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò tự quản của nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội....

  Xem thêm

 9. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam theo tinh thần ...

  Dân chủ xã hội chủ nghĩa là mục tiêu cao cả mà Đảng và Nhà nước ta luôn hướng tới, quyết tâm biến nó thành hiện thực. Đại hội XI của Đảng đã khẳng định mục tiêu: “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ...”. Trong đó có hai điểm mới quan trọng được bổ sung và phát triển so với Nghị quyết Đại hội X của Đảng: Một là, đưa cụm từ dân chủlên trước cụm từ công bằng, văn minh. Điều đó cho thấy Đảng ta đã xác định rõ vị trí của dân chủ và thực hành dân chủ trong quá trình phát triển xã hội. Để có xã hội dân giàu, nước mạnh, trước hết phải bảo đảm trong xã hội có nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và phải thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa một cách thực chất, vì đó là điều kiện tiên quyết, là cơ sở thiết yếu để xây dựng xã hội công bằng, văn minh. Hai là, khẳng định đặc trưng quan trọng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng là xã hội do nhân dân làm chủ, thể hiện rõ bản chất của chế độ xã hội ở Việt Nam hiện nay....

  Xem thêm

 10. Phát huy dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị

  Phát huy dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị

  Trong những năm đổi mới, Đảng ta đã rất quan tâm đến công tác lý luận nói chung, công tác nghiên cứu lý luận chính trị và phát huy dân chủ trong nghiên cứu nói riêng. Nhờ đó, chúng ta đã tạo được nhiều thành tựu quan trọng trong nghiên cứu lý luận, thể hiện tập trung ở chỗ đã hình thành được hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta, hệ thống lý luận đó ngày càng được bổ sung, phát triển qua các nhiệm kỳ đại hội Đảng....

  Xem thêm