Review 10 đăng ký học tập tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2015 của giáo viên hay nhất 2022

 - 

Bạn đang theo dõi "đăng ký học tập tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2015 của giáo viên" do chúng tôi tổng hợp và biên soạn.
Hãy cùng mmodautu.com đón xem đăng ký học tập tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2015 của giáo viên trong bài viết này nhé!

 1. Bản đăng ký học và làm theo tấm gương đạo đức 2022

  Bản đăng ký học và làm theo tấm gương đạo đức 2022

  Đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2022 về về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là nội dung chủ đạo của chuyên đề học và làm theo Bác năm 2022. Sau đây mẫu bản đăng kí thực hiện chuyên đề 2022, Bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách năm 2022 Hoatieu xin chia sẻ đến bạn đọc....

  Xem thêm

 2. Hướng dẫn viết bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương ...

  Hướng dẫn viết bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương ...

  Home » Blog » Sức Khỏe » Hướng dẫn viết bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2015?Bạn đang xem: “Hướng dẫn viết bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2015”. Đây là chủ đề “hot” với 519,000 lượt tìm kiếm/tháng. Hãy cùng Eyelight.vn tìm hiểu về Hướng dẫn viết bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2015 trong bài viết này nhé...

  Xem thêm

 3. Tin của Quận - Cổng thông tin điện tử Quận Bắc Từ Liêm

  Tin của Quận - Cổng thông tin điện tử Quận Bắc Từ Liêm

             Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 25/8/2011 của Thành ủy Hà Nội về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 108 - HD/BTGTU ngày 25/12/2014 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, Quận ủy Bắc Từ Liêm xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2015 với những nội dung sau:...

  Xem thêm

 4. Triển khai biên soạn tập sách về tập thể, cá nhân tiêu biểu ...

  Xem thêm

 5. Một số mô hình, điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư ...

  Một số mô hình, điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư ...

  Trong 5 năm qua (2015-2020), việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang ngày càng đi vào chiều sâu và đạt được những kết quả quan trọng. Thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương của Bác, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều tấm gương, điển hình, mô hình sáng tạo, hiệu quả trên nhiều ngành, lĩnh vực đã và đang tạo ra sức lan tỏa rộng rãi, góp phần cổ vũ, động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân cùng nỗ lực, phấn đấu đóng góp trong xây dựng quê hương Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp, văn minh....

  Xem thêm

 6. Mẫu Bản Đăng Ký Học Tập Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh Năm ...

  ,

  Xem thêm

 7. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai ...

  "; function DoAction(id, category, source, mode, thumb, title, sitemap, xemtiep, xemtheongay, read, lang) { jCMS_detail("#divPreview #part1").html(ajax_load); var dataString = "{'Source':'" + source + "', 'ItemID':'" + id + "','Category':'" + category + "', 'Mode':'" + mode + "','iThumb':'" + thumb + "', 'iTitle':'" + title + "','Map':'" + sitemap + "','isXemtiep':'" + xemtiep + "','isXemtheongay':'" + xemtheongay + "','ReadCounter':'" + read + "','Language':'" + lang + "'}"; jCMS_detail.ajax({ type: "POST", url: '/_Layouts/LacVietBio/UserControls/News/asmx/WS_CMS.asmx/WS_LoadNews', data: dataString, contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json", cache: false, beforeSend: function() { // Nothing }, success: function(result) { jCMS_detail("#divPreview #part1").html(result.d); }, error: function() { //alert('Không tìm thấy kết quả'); } }); //end ajax jCMS_detail("#divPreview #part2").html(''); jCMS_detail.ajax({ type: "POST", url: '/_Layouts/LacVietBio/UserControls/News/asmx/WS_CMS.asmx/WS_LoadNews_part2', data: dataString, contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json", cache: false, beforeSend: function() { // Nothing }, success: function(result) { jCMS_detail("#divPreview #part2").html(result.d); }, error: function() { //alert('Không tìm thấy kết quả'); } }); //end ajax } var map; var mks = new Array(); function createMarker(point, index, X, Y) { var icon = new LVIcon(); var letter = String.fromCharCode("1".charCodeAt(0) + index); if (index < 4) { icon.image = "/_Layouts/LacvietBio/eofficeimg/blue-dot.png"; icon.iconSize = new LVSize(32, 32); } else { icon.image = "/_Layouts/LacvietBio/eofficeimg/blue-dot.png"; icon.iconSize = new LVSize(9, 9); } var markerOptions = new LVMarkerOptions(icon); var marker = new LVMarker(point, markerOptions); marker.group = 2; mks[mks.length] = marker; return marker; } function initMap() { map = new LVMap.Map(document.getElementById('dvMain')); var latlng = new LVLatLng('', ''); map.setCenter(latlng, 9); map.addControl(new LVLargeMapControl()); map.addOverlay(createMarker(new LVLatLng(latlng.lat(), latlng.lng()), 0, latlng.lat(), latlng.lng())); LVEvent.addListener(map, "click", function(overlay, latlng) { var url = ""; jCMS_detail(location).attr('href',url); }); } function doClear() { map.clearOverlays(); } jCMS_detail(document).ready(function($) { if('False'=='true' || 'False'=='True') { initMap(); } //facebook twitter delicious $('#id_link_delicious').click(function(){ var thuoctinh=$('#id_link_facebook').attr('u2u'); var linkdelicious="http://del.icio.us/post?url="+thuoctinh+"&title="+"H&#7885;c t&#7853;p v&#224; l&#224;m theo t&#7845;m g&#432;&#417;ng &#273;&#7841;o &#273;&#7913;c H&#7891; Ch&#237; Minh giai &#273;o&#7841;n 2015 - 2016"; window.open(linkdelicious,"_blank"); }); $('#id_link_twitter').click(function(){ var thuoctinh=$('#id_link_facebook').attr('u2u'); var linktwitter="http://twitter.com/home?status=H&#7885;c t&#7853;p v&#224; l&#224;m theo t&#7845;m g&#432;&#417;ng &#273;&#7841;o &#273;&#7913;c H&#7891; Ch&#237; Minh giai &#273;o&#7841;n 2015 - 2016 - "+thuoctinh; window.open(linktwitter,"_blank"); }); $('#id_link_facebook').click(function(){ var thuoctinh=$('#id_link_facebook').attr('u2u'); var linkfb="http://www.facebook.com/share.php?u="+thuoctinh+"&t="+"H&#7885;c t&#7853;p v&#224; l&#224;m theo t&#7845;m g&#432;&#417;ng &#273;&#7841;o &#273;&#7913;c H&#7891; Ch&#237; Minh giai &#273;o&#7841;n 2015 - 2016"; window.open(linkfb,"_blank"); }); //xem tiep theo ngay thang //mode =0; mode=2 $('#bt_Xemtheongay').click(function(){ var date=$('#'+'ctl00_m_g_d954ab24_07ef_40b5_894d_6f5d4a2b9d9c_ctl00_txbDate').val(); var url = "/tintuc/default.aspx"+"?Source="+"%2ftintuc"+"&Category="+"H%e1%bb%8cC+T%e1%ba%acP+V%c3%80+L%c3%80M+THEO+T%e1%ba%a4M+G%c6%af%c6%a0NG+%c4%90%e1%ba%a0O+%c4%90%e1%bb%a8C+H%e1%bb%92+CH%c3%8d+MINH"+"&Mode="+1+"&Date="+date; $(location).attr('href',url); }) //mode=1 $('#btt_currentnews_xemdate').click(function(){ var date=$('#ctl00_m_g_d954ab24_07ef_40b5_894d_6f5d4a2b9d9c_ctl00_txb_CurrentNews_Date').val(); if("H&#7884;C T&#7852;P V&#192; L&#192;M THEO T&#7844;M G&#431;&#416;NG &#272;&#7840;O &#272;&#7912;C H&#7890; CH&#205; MINH"!="") { var url = "/tintuc/default.aspx"+"?Source="+"%2ftintuc"+"&Category="+"H%e1%bb%8cC+T%e1%ba%acP+V%c3%80+L%c3%80M+THEO+T%e1%ba%a4M+G%c6%af%c6%a0NG+%c4%90%e1%ba%a0O+%c4%90%e1%bb%a8C+H%e1%bb%92+CH%c3%8d+MINH"+"&Mode=2&Date="+date; $(location).attr('href',url); } else { var url = "/tintuc/default.aspx"+"?Source="+"%2ftintuc"+"&Category="+"H%e1%bb%8cC+T%e1%ba%acP+V%c3%80+L%c3%80M+THEO+T%e1%ba%a4M+G%c6%af%c6%a0NG+%c4%90%e1%ba%a0O+%c4%90%e1%bb%a8C+H%e1%bb%92+CH%c3%8d+MINH"+"&Mode=0&Date="+date; $(location).attr('href',url); } }) // Gui mail cho b&#7841;n be $('#sendEmail').click(function(){ var url="/_layouts/lacvietbio/usercontrols/news/Email.aspx" window.open(url,"_blank","menubar=1,location=1,status=1,toolbar=1,resizable=1,scrollbars=1,width=530,height=450"); }) }); function click_Xemtiep(id) { if("1"!='1') { var url = "/tintuc/default.aspx"+"?Source="+"%2ftintuc"+"&Category="+"H%e1%bb%8cC+T%e1%ba%acP+V%c3%80+L%c3%80M+THEO+T%e1%ba%a4M+G%c6%af%c6%a0NG+%c4%90%e1%ba%a0O+%c4%90%e1%bb%a8C+H%e1%bb%92+CH%c3%8d+MINH"+"&ItemID="+ id+"&Mode="+"1"; jCMS_detail(location).attr('href',url); } else { if("H&#7884;C T&#7852;P V&#192; L&#192;M THEO T&#7844;M G&#431;&#416;NG &#272;&#7840;O &#272;&#7912;C H&#7890; CH&#205; MINH"!="") { var url = "/tintuc/default.aspx"+"?Source="+"%2ftintuc"+"&Category="+"H%e1%bb%8cC+T%e1%ba%acP+V%c3%80+L%c3%80M+THEO+T%e1%ba%a4M+G%c6%af%c6%a0NG+%c4%90%e1%ba%a0O+%c4%90%e1%bb%a8C+H%e1%bb%92+CH%c3%8d+MINH"+"&ItemID="+ id+"&Mode=2"; jCMS_detail(location).attr('href',url); } else { var url = "/tintuc/default.aspx"+"?Source="+"%2ftintuc"+"&Category="+"H%e1%bb%8cC+T%e1%ba%acP+V%c3%80+L%c3%80M+THEO+T%e1%ba%a4M+G%c6%af%c6%a0NG+%c4%90%e1%ba%a0O+%c4%90%e1%bb%a8C+H%e1%bb%92+CH%c3%8d+MINH"+"&ItemID="+ id+"&Mode=0"; jCMS_detail(location).attr('href',url); } } } function ShowHideGroup(group, img) { //alert(group.innerHTML); if ((group == null) || browseris.mac) return; if (group.style.display != "none") { group.style.display = "none"; if (img != null) img.src = "/_layouts/images/plus.gif"; } else { group.style.display = ""; if (img != null) img.src = "/_layouts/images/minus.gif"; } }...

  Xem thêm

 8. Cuộc vận động “ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức ...

  Qua 4 năm huyện ủy Phù Cát triển khai thực hiện cuộc vận động “ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã có sức lan toả sâu rộng trong...

  Xem thêm

 9. Rèn luyện đạo đức nhà giáo theo tư tưởng Bác Hồ

  Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) tỉnh luôn quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn....

  Xem thêm

 10. “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Mình về nêu ...

  Tổng số công chức, viên chức, người lao động (CCVC- LĐ) là 751 người; trong đó, có 02 Tiến sĩ, 53 Thạc sĩ, 344 Đại học, 33 Cao đẳng, 112 Trung cấp, 207 công nhân kỹ thuật và lao động khác. Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện có 12 Chi bộ trực thuộc với 188 đảng viên (113 nam và 75 nữ), trong đó có 175 đảng viên chính thức và 13 dự bị. Có 03 tổ chức Đoàn thể gồm: Công đoàn Ngành với 745 công đoàn viên; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với 149 đoàn viên và Hội cựu Chiến binh với 14 hội viên....

  Xem thêm