Review 10 giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay nổi bật nhất 2022

 - 

Bạn đang xem "giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay" do chúng tôi tổng hợp và biên soạn.
Hãy cùng mmodautu.com đón xem giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay trong bài viết này nhé!

 1. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh ...

  Xem thêm

 2. Giữ gìn bản sắc văn hóa trong thời kỳ hội nhập

  Giữ gìn bản sắc văn hóa trong thời kỳ hội nhập

  Văn hóa dân gian, văn hóa truyền thống do các cộng đồng dân tộc sáng tạo ra trong quá trình sinh tồn, phát triển là những yếu tố làm nên giá trị đặc sắc, tạo bản sắc riêng của mỗi cộng đồng, mỗi dân tộc. Nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, văn hóa dân tộc là “mã định danh”, “thẻ căn cước” hay “bộ gen” của một dân tộc và là sự khẳng định bản sắc, giữ gìn cốt cách bền vững của dân tộc trong quá trình hội nhập với thế giới....

  Xem thêm

 3. Giữ gìn bản sắc văn hóa thời hội nhập

  Giữ gìn bản sắc văn hóa thời hội nhập

  Khi nói đến bản sắc văn hóa dân tộc thì không chỉ đề cập văn hóa dân gian, văn hóa truyền thống do các cộng đồng dân tộc sáng tạo ra trong quá trình sinh tồn, mà còn bao hàm cả phong tục tập quán, ngôn ngữ, lời ăn tiếng nói, lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường…...

  Xem thêm

 4. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình ...

  Xem thêm

 5. Gìn giữ, phát huy và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc trong ...

  Gìn giữ, phát huy và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc trong ...

  (TG) - Không ít người thường nhấn mạnh yêu cầu bảo tồn, giữ gìn văn hóa dân tộc trong quá trình toàn cầu hóa. Điều đó đúng, cần thiết, song có lẽ chưa đầy đủ. Chúng ta hoàn toàn có thể phát huy, phát triển, hiện đại hóa nền văn hóa dân tộc trong quá trình trên. Bài viết này xuất phát từ suy nghĩ đó, mặc dù đó luôn là một thách thức lớn, đồng thời lại là một thời cơ hiếm có....

  Xem thêm

 6. Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập ...

  Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập ...

  Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (90.48 KB, 9 trang )Đề bài: Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay.ĐẶT VẤN ĐỀVăn hóa dân tộc là một vấn đề rộng lớn rất phong phú và hức tạp có tác động to lớn đến sự trường tồn của dân tộc. Cùng với nền kinh tế thị trường thì các sản phẩm của nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa sẽ có cơ hội vào nước ta. Sự tác động của nền văn hóa bên ngoài vào nền văn hó dân tộc sẽ nảy sinh những thời cơ và thách thức mới, những thuận lợi và khó khăn mà hậu quả không những tác động đến nền văn hóa dân tộc mà còn tác động đến tương lai của đất nước. Vì vậy, trong quá trình hội nhập chúng ta phải biết tiếp thu và phát huy những mặt tích cực, nhận biết và ngăn chặn, đẩy lùi những mặt tiêu cực của nền văn hóa bên ngoài. Chính vì thế, vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc luôn được coi là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay....

  Xem thêm

 7. Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh ...

  Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh ...

  Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân - lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt NamV/v điều chỉnh (lần 2) thời gian tổ chức Lễ Phát động Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum – 110 năm xây dựng và phát triển”...

  Xem thêm

 8. Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội ...

  Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội ...

  Sáng 24/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị....

  Xem thêm

 9. Giải pháp nhằm bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc ...

  Giải pháp nhằm bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc ...

  Di sản văn hóa của các dân tộc ít người là những giá trị vật chất và tinh thần được tích tụ, gìn giữ trong toàn bộ quá trình lịch sử phát triển của dân tộc thiểu số, là bộ phận cấu thành quan trọng của văn hóa của các dân tộc ít người. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số nói chung và các dân tộc ít người nói riêng có ý nghĩa thực tiễn vô cùng quan trọng. Khẳng định việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, “đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội và con người trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế”, Đảng ta nhấn mạnh văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy kinh tế xã hội, bảo đảm sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt với phát triển văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội, đồng thời tiếp thu có chọn lọc những giá trị tinh hoa văn hóa nhân loại, làm giàu thêm giá trị văn hóa vốn có của dân tộc....

  Xem thêm

 10. Thách thức từ những vấn đề xã hội và giữ gìn bản sắc văn ...

  Thách thức từ những vấn đề xã hội và giữ gìn bản sắc văn ...

  An ninh phi truyền thống “là một loại hình an ninh xuyên quốc gia do những yếu tố phi chính trị và phi quân sự gây ra, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định, phát triển và an ninh của mỗi nước, cả khu vực và toàn cầu”(1). An ninh phi truyền thống ngày càng có biểu hiện sâu đậm trong đời sống quốc tế và trở thành vấn đề toàn cầu, tác động đến mọi quốc gia với những vấn đề như: biến đổi khí hậu toàn cầu, di cư bất hợp pháp, tội phạm công nghệ cao và các vấn đề liên quan đến an ninh kinh tế, tài chính tiền tệ, dân tộc, tôn giáo, chủ nghĩa khủng bố......

  Xem thêm