Review 9 the warming of the pacific ocean has created weather patterns suất sắc nhất 2022

 - 

Bạn đang tìm kiếm "the warming of the pacific ocean has created weather patterns" do chúng tôi tổng hợp và biên soạn.
Hãy cùng mmodautu.com đón xem the warming of the pacific ocean has created weather patterns trong bài viết này nhé!

 1. Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D ...

  Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D ...

  Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 25 to 29.              The warming of the Pacific Ocean has created weather patterns (25) _______ strongly affect the world. When the water is warm, the amount of rainfall in Indonesia and the surrounding regions decreases. Australia could (26) _______ experience a drought in many parts. On the other hand, Chile (which borders the Pacific Ocean) is preparing for (27) _______ rainstorms. In Pakistan and northwestern India, the weather pattern makes the rainy season weaker and makes the area much drier....

  Xem thêm

 2. The warming of the Pacific Ocean has created weather ...

  The warming of the Pacific Ocean has created weather patterns that str dịch

  Xem thêm

 3. Read the following passage and mark the letter A, B ... - Moon.vn

  Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 1 to 5.Đáp án C “that” ở đây là mệnh đề quan hệ, thay thế cho weather pattern ở phía trước The warming of the Pacific Ocean has created weather pattern (31)______ strongly affect the world. Sự ấm lên của Thái Bình Dương đã tạo ra kiểu thời tiết mà ảnh hưởng mạnh mẽ đến thế giới....

  Xem thêm

 4. Trắc nghiệm tiếng anh 11: Đề ôn tập học kì 2 (phần 10)

  Bài có đáp án. Đề ôn thi cuối học kì 2 môn tiếng anh 11 phần 10. Học sinh ôn thi bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, học sinh bấm vào để xem đáp án. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

  Xem thêm

 5. The warming of the Pacific Ocean has created ... - Hamchoi.vn

  The warming of the Pacific Ocean has created ... - Hamchoi.vn

  Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 25 to 29.The warming of the Pacific Ocean has created weather patterns (25) _______ strongly affect the world. When the water is warm, the amount of rainfall in Indonesia and the surrounding regions decreases. Australia could (26) _______ experience a drought in many parts. On the other hand, Chile (which borders the Pacific Ocean) is preparing for (27) _______ rainstorms. In Pakistan and northwestern India, the weather pattern makes the rainy season weaker and makes the area much drier....

  Xem thêm

 6. The warming of the Pacific Ocean has created ... - Thi Online

  The warming of the Pacific Ocean has created ... - Thi Online

  Read the following passage and choose the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.The warming of the Pacific Ocean has created weather patterns (31)__________ strongly affect the  worlD. When the water is warm, the (32)__________ of rainfall in Indonesia and the surrounding regions decreases. Australia could even experience a drought in many parts. On the other hand, Chile (which borders the Pacific Ocean) is preparing for severe rainstorms. In Pakistan and northwestern India, the weather pattern makes the rainy season weaker and makes the area much drier. This happening is called El Nino and is used by weather forecasters to make long-range weather predictions. They also know that El Nino will (33)__________  unusually heavy rains to the southwestern part of the United States and make the central part of the country drier at the same time. According to research, weather forecasters (used to know about the coming weather with certainty. Now everything has become (34)__________  different. El Nino itself used to be (35)__________ . It would occur every two to seven years. But now, this weather pattern is becoming more frequent. We cannot say when and how often tornadoes or cyclones occur. Scientists are unsure of the reason for this change on a global scale either....

  Xem thêm

 7. GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI ĐẠI HỌC TEST 5 pptx - Tài liệu text

  GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI ĐẠI HỌC TEST 5 pptx - Tài liệu text

  Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (191.78 KB, 18 trang )GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI ĐẠI HỌC TEST 5 Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word(s) for each of the blanks from 6 to 15. The warming of the Pacific Ocean has created weather patterns (6) ________ strongly affect the world. When the water is warm, the (7) ________ of rainfall in Indonesia and the surrounding regions decreases. Australia could ( ________ experience a drought in many parts. On (9) ________ hand, Chile (which borders the Pacific Ocean) is preparing for (10) ________ rainstorms. In Pakistan and northwestern India, the weather pattern makes the rainy season weaker and makes the area much drier. This happening is called El Nino and is used (11) ________ weather forecasters to make long-range weather predictions. They also know that El Nino will (12) ________ unusually heavy rains to the southwestern part of the United States and make the central part of the country drier at the same time. According to research, weather forecasters (13) ________ know about the coming weather with certainty. Now everything has become completely different. El Nino itself used to be (14) ________. It would occur every two to seven years. But now, this weather pattern is becoming more frequent. We cannot say when and how often tornadoes or cyclones occur. Scientists are unsure of the reason for this (15) ________ on a global scale either. Question 6: A. that B. when C. what D. whether Question 7: A. deal B. figure C. number D. amount...

  Xem thêm

 8. The warming of the Pacific Ocean has created weather... | Zix.vn

  Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered...

  Xem thêm

 9. The warming of the Pacific Ocean has ... - hoctapsgk.com

  Tạm dịch: Họ cũng biết rằng El Nino cũng sẽ mang theo lượng mưa lớn bất thường tới vùng Tây Nam của nước Mỹ và đồng thời cũng khiến cho trung tâm đất nước khô hạn hơn.Tiếng Anh hay Anh Ngữ (English /ˈɪŋɡlɪʃ/ ) là một ngôn ngữ German Tây, được nói từ thời thời Trung cổ tại Anh, ngày nay là lingua franca toàn cầu.Từ English bắt nguồn từ Angle, một trong những bộ tộc German đã di cư đến Anh (chính từ "Angle" lại bắt nguồn từ bán đảo Anglia (Angeln) bên biển Balt)...

  Xem thêm